Contact

Stel hier u vraag:*

______________________________________________________________

Uw e-mail adres / telefoonnummer:

Gezien de werkplaats niet altijd geopend is kunt u het beste
per telefoon of email contact opnemen voor het maken van een afspraak.

GSM: 06-41582833 / e-
mail:  info@theartofdetailing.nl

______________________________________________________________

Garage in Groningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden, privacy statement en cookiebeleid van Autopoetsbedrijf Car detailing noord

1. Definities  
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:  
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf  

1.2: Autopoetsbedrijf Car detailing noord,
het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing
zijn.  
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  
1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.  

2. Toepasselijkheid  

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van

Autopoetsbedrijf Car detailing noord
evenals op de tussen

Autopoetsbedrijf Car detailing noord en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande  rechtsbetrekkingen, ongeacht de
woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot
stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van
de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand.  
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos
toegezonden krijgen.  
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden
gehanteerd. Voor zover nodig wijst: Autopoetsbedrijf Car detailing noord

hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van
de wederpartij van de hand.  
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal
het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden
vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens
toegestaan.  


3. Offertes  

3.1: Een offerte van  Autopoetsbedrijf Car detailing noord is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden
gedaan.  
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn
gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.  
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig,
tenzij  Autopoetsbedrijf Car detailing noord
in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.  
3.4: Hoewel Autopoetsbedrijf Car detailing noord
de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen
prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Autopoetsbedrijf Car detailing noord

en wederpartij

kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet-
en

drukfouten nog voorbehouden, Autopoetsbedrijf Car detailing noord
kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin
opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.  

4. Prijzen  

4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Autopoetsbedrijf Car detailing

noord anders
wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door

Autopoetsbedrijf Car detailing noord
anders wordt vermeld.  

4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op-of aflevering en/of  van de

werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn

gewijzigd, mag Autopoetsbedrijf Car detailing noord de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  
4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst,
zijn voor rekening van de wederpartij.  
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Autopoetsbedrijf Car detailing

noord op verzoek van de wederpartij een
gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke
specificatie van de werkzaamheden verstrekt.  
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.
4.6 De informatie op onze websites/folders/flyers etc. wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks
onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaardt Autopoetsbedrijf Car detailing

noord

geen
aansprakelijkheid5. Betalingen  

5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld
vooruitbetaling) zijn overeengekomen.  

5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde

vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.  

5.3: De vordering van Autopoetsbedrijf Car detailing noord is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij
tegelijkertijd intreedt, indien:  (a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is
verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;  (b): beslag
op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt opgelegd;  (c): de wederpartij haar bedrijf, of
althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.  
5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan Autopoetsbedrijf Car detailing noord
contant of via girale of
bancaire overschrijving te worden voldaan.  
5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst Autopoetsbedrijf Car detailing

noord
geacht als eerste te presteren. De prestatie van

Autopoetsbedrijf Car detailing noord
bestaat in dit verband uit op , of aflevering van het object.  
5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde
termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand
wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.  

5.7: Alle door Autopoetsbedrijf Car detailing noord
redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij

van al hetgeen zijn aan Autopoetsbedrijf Car detailing noord is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.  
5.8: Indien Autopoetsbedrijf Car detailing noord
de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de
wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
raadslieden, te betalen indien Autopoetsbedrijf Car detailing noord

geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.  

6. Garantie  

6.1: Autopoetsbedrijf Car detailing noord
garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap
worden uitgevoerd.
6.2: Autopoetsbedrijf Car detailing noord

kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige behandelingen, een document afleveren waarin
garantiebepalingen voorkomen betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.

6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Autopoetsbedrijf Car detailing noord
zelf zijn vervaardigd geldt de
garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.  
6.3: De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:  (a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of

namens Autopoetsbedrijf Car detailing noord
onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme

omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens Autopoetsbedrijf Car detailing noord bij uitvoering gemaakte constructiefouten
met betrekking tot het object.  (b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Car detailing noord

ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;  (c): Bij daglicht niet met het blote oog

waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;  (d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:  -
door

een van buiten komende oorzaak;  - aan niet door Autopoetsbedrijf Car detailing noord aangebrachte (reinigings)materialen of niet door Autopoetsbedrijf Car detailing noord bewerkte delen;  (e): gebreken aan objectie die na aflevering door Autopoetsbedrijf Car detailing noord niet in de onderneming van Autopoetsbedrijf Car detailing noord een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk
was en waarvan de noodzaak door Autopoetsbedrijf Car detailing noord

schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object
kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;  (f): zaken dan wel

werkzaamheden ten aanzien waarvan Autopoetsbedrijf Car detailing noord bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij
zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode;  
(g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken waaronder corrosie,
steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende
te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van

Autopoetsbedrijf Car detailing noord zijn voorbewerkt.  
6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:  (a) de wederpartij

het object niet binnen de door Autopoetsbedrijf Car detailing noord vastgestelde termijn beoordeling/ controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten
zijn verbonden; (b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object
schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Car detailing

noord

indient; ( c) de wederpartij geen consument is,

bij niet uiterlijke zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met

een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Car detailing noord indient.  (d): de wederpartij Autopoetsbedrijf Car

detailing noord

niet in de
gelegenheid stelt om het gebreke te verhelpen.  
6.5 De aanspraak op garantie is beperkt tot het factuurbedrag.

7. Aansprakelijkheid

7.1: Autopoetsbedrijf Car detailing noord is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zicht in of aan het
object bevinden en die Autopoetsbedrijf Car detailing noord
uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt
tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
7.2: Autopoetsbedrijf Car detailing noord
is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het

niet kunnen realiseren van termijnen
als bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
7.3: De in dit artikel 9 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Autopoetsbedrijf Car detailing noord

zijn niet van toepassing voor zover dit
in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust

roekeloosheid van Autopoetsbedrijf Car detailing noord
of haar hoogste leidinggevend personeel.
7.4: De ophaal en wegbrengservice van de auto van de wederpartij is alleen mogelijk voor auto’s die all risk zijn verzekerd. Vervoer
vindt alleen plaats op eigenrisico van de eigenaar van het voertuig.

Autopoetsbedrijf Car detailing noord is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele motorschade en andere gebreken die tijdens/na het
ophalen/wegbrengen of verplaatsen van het voertuig ondekt worden.
7.5: Autopoetsbedrijf Car detailing noord
is niet aansprakelijk voor motorschade en/of schade


aan electronica ontstaan door het reinigen en/of
afspuiten van de motor met hoge druk, motor reinigen is op eigen risico van de wederpartij.

7.6: Autopoetsbedrijf Car detailing noord is niet aansprakelijk voor boetes van politie en andere wethandhavers i.v.m folie beplakte autoruiten. Alle
boete bedragen zijn voor rekening van de tegenpartij.
7.7: De eigenaar van het voertuig is zelf aansprakelijk voor het achterlaten van het voertuig bij Autopoetsbedrijf Car detailing noord.
Bij diefstal,
vernieling, brandschade, waterschade, natuurrampen is de eigenaar van het voertuig zelf aansprakelijk en zal zijn/haar eigen
verzekering moeten gebruiken om de schade te verhalen, Autopoetsbedrijf Car detailing noord

is op geen enkele wijze aansprakelijk.

7.8: Autopoetsbedrijf Car detailing noord is niet aansprakelijk voor ramen die na behandeling met folie niet of slecht werken. Alle kosten van
ruitreparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de tegenpartij.
7.9: Indien de met folie beplakte autoruiten de ooraak zijn van een ongeval/aanrijding is Autopoetsbedrijf Car detailing noord

hiervoor op geen
enkele manier aansprakelijk.
Alle aansprakelijkheden/kosten zijn te verhalen bij de eigenaar van het voertuig.

7.9.1: Autopoetsbedrijf Car detailing noord
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken en/of schade aan het voertuig die in

en om de werkplaats van Autopoetsbedrijf Car detailing noord

gebeuren.

8. Overmacht  
8.1 Een tekortkoming van Autopoetsbedrijf Car detailing noord
zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.  
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Autopoetsbedrijf Car detailing noord
niet kan worden toegerekend doordat zij niet te
wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Autopoetsbedrijf Car detailing noord
door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid
van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:   (a): bedrijfsstoornis of
bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.  (b): vertraagde of te late toelevering door een of
meerdere leveranciers van Autopoetsbedrijf Car detailing noord

(c): transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor

het vervoer naar Autopoetsbedrijf Car detailing noord toe of van Autopoetsbedrijf Car detailing noord
naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;  9. Ontbinding  

9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze
een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekort- komingen te herstellen waarbij
tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.  
9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit

enige met Autopoetsbedrijf Car detailing noord gesloten overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan

Autopoetsbedrijf Car detailing noord zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden.  
9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de
mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen


werkzaamheden te doen staken met

vergoeding van de kosten van al door Autopoetsbedrijf Car detailing noord
verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen

1 maand na overlijden van de wederpartij Autopoetsbedrijf Car detailing noord schriftelijk

kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt
gekozen, bij gebreke, waarvan Autopoetsbedrijf Car detailing noord


het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.  

10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht  
10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom
van Autopoetsbedrijf Car detailing noord
totdat alle vorderingen in het kader van die

specifieke overeenkomst die Autopoetsbedrijf Car detailing noord
heeft of zal
verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.  

10.2 Totdat de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Car detailing noord alle in het kader van een specifieke overeen-
komst verschuldigde bedragen

heeft voldoen, kan: Autopoetsbedrijf Car detailing noord
de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering
met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.  


11. Geschillen  

11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter

gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin Autopoetsbedrijf Car detailing noord
gevestigd is en/of zaak doet, voor
zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.  

12.

Toepasselijk recht  Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.1

De eigenaar van het voertuig is op de hoogte van alle beschreven voorwaarden en is daarmee akkoord.Privacy statement en cookiebeleid:


Verantwoordelijke
Contactpersoon:

Wouter Huisinga

Bedrijfsnaam:
Car detailing noord

Adres: Stettinweg 22 9723 HD Groningen
E-mail:
info@theartofdetailing.nl
Telefoon:

0641582833

KvK nummer:
63466015Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U eerst om toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
Gebruikmaken van cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak.Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
Gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;
Om u service te kunnen verlenen, zoals het reageren op uw vragen en contactverzoeken.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gebruik persoonsgegevens


Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Surfgedrag
Op het contactformulier vragen wij toestemming om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, te mogen gebruiken om u te kunnen benaderen. Geeft u hiervoor geen toestemming of verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij geen contact met u opnemen.

Rechten

Recht op inzage; u heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over u verwerken;
Recht op rectificatie (wijziging); u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
Recht op beperking; u heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
Recht op verwijdering; u heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u toestemming voor een verwerking heeft ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking ervan;
Recht op bezwaar; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt door ons. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op een van bovengenoemde rechten, dan kan dat middels de contactgegevens van de Verantwoordelijke.


Klachten

Als je het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van uw verzoek, dan kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan vanzelfsprekend eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door ons worden verzameld zullen veilig worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.
U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Publicatiedatum

25 mei 2018